Ordbog

| A | B | F | I | M | P | S | V

A

 • Person, som fører tilsyn med pensionskassens daglige drift, foretager risikoanalyser og er ansvarlig overfor Finanstilsynet for overholdelse af det tekniske grundlag.
 • Kan udbetales fra og med den 1. i måneden efter det fyldte 60. år.

B

 • En pensioneret tjenestemands børn samt stedbørn (ægtefælles børn), som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem, er berettiget til børnepensionstillæg. Det udbetales indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

F

 • Er en offentlig myndighed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Det fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark, herunder firmapensionskasser.

I

 • Invalidepension er en løbende pension, som udbetales, hvis du er helbredsbetinget utjenstdygtig.

M

P

 • Indbetaling fra selskabet. Medlemmer indbetaler ikke selv pensionsbidrag ti pensionsordningen.
 • Er det regelsæt, der fastslår dækninger og vilkår for pensionsordningen. Regulativet er vedtaget af generalforsamlingen og er godkendt af TDC, de forhandlingsberettigede personaleorganisationer samt staten (Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og Finansministeren).
  Læs mere

S

 • Er en ægtefælles barn med en anden end ægtefællen. Forældremyndigheden over et mindreårigt stedbarn er enten hos den af forældrene, som barnet bor hos, eller hos barnets forældre i forening, og stedfaderen eller stedmoderen har ikke forsørgelsespligt over for stedbarnet. Stedfaderen eller stedmoderen kan dog påtage sig forsørgelsespligten for at kunne få boet efter ægtefællen udleveret til uskiftet bo med stedbarnet efter ægtefællens død.

V

 • I forbindelse med fusionen i 2010 blev medlemmerne opdelt i følgende 3 valgområder: Medlemmer af det tidligere KTP (KTAS Pensionskasse), medlemmer af det tidligere FTP (Fyns Telefons Pensionskasse) og medlemmer af det tidligere JTP (Jydsk Telefons Pensionskasse).