Forside / Om os / Vedtægter og regulativer

Vedtægter og regulativer

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 2020.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1 Navn og hjemsted

Pensionskassens navn er TDC Pensionskasse (herefter ”TDP”). TDPs hjemsted er i Københavns Kommune. TDP kan have afdelingskontorer i Aarhus og Odense, der efter direktionens bestemmelse varetager opgaver inden for TDPs opgaveportefølje.

§ 2 Baggrund, formål og pensionsbidrag

TDP blev etableret med virkning fra den 1. januar 2010 ved fusion mellem KTAS Pensionskasse (herefter ”KTP”), Fyns Telefons Pensionskasse (herefter ”FTP”) og Jydsk Telefons Pensionskasse (herefter ”JTP” og sammen med KTP og FTP de ”Fusionerede Pensionskasser”) med Jydsk Telefons Pensionskasse som den fortsættende pensionskasse. TDP er tilknyttet TDC A/S (herefter ”Selskabet”), som er det pensionstegnende firma.

TDP har til formål at sikre pensionen til de i § 3 nævnte medlemmer og pensionsmodtagere.

Pensionsbidrag mv. i relation til medlemmer og ydelser til pensionsmodtagere i henhold til disse vedtægter er omfattet af reglerne om pensionsordninger i afsnit 1 i lov om beskatning af pensionsafkast.

§ 3 Medlemmer og pensionsmodtagere

Medlemmer og pensionsmodtagere i TDP er

a) Samtlige ansatte tjenestemænd i Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S indtil disse selskabers fusion den 29. august 1995 med Tele Danmark A/S (nu TDC A/S) samt andre pensionsberettigede medarbejdere i henhold til pensionsregulativerne.

b) (i) Tidligere ansatte tjenestemænd i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) tidligere ansatte i selskaber, der var datterselskaber af disse selskaber og (iii) tidligere ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der modtager pension af TDP eller har ret til opsat pension.

c) Øvrige tidligere ansatte medarbejdere i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, der modtager ydelser fra TDP.

d) Personer, der modtager ægtefællepension/enkepension efter (i) en tidligere ansat tjenestemand i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) en tidligere ansat i et selskab, der tidligere var datterselskab af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S, Jydsk Telefon A/S eller (iii) en tidligere ansat i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen).

e) Ansatte i selskaber, der var datterselskaber af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktie-selskab, Fyns Telefon A/S eller Jydsk Telefon A/S, som i henhold til særlig overenskomst er berettiget til ydelser fra TDP.

f) Ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der har været ansat i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S eller disses datterselskaber, og som på overflytningstidspunktet var medlem af en af de Fusionerede Pensionskasser eller TDP.

Der kan ikke optages nye medlemmer eller pensionsmodtagere i TDP. Personer, der erhverver ret til ægtefællepension i forbindelse med et medlems eller en pensionsmodtagers død og dermed bliver pensionsmodtager i TDP, betragtes i denne sammenhæng ikke som en ny pensionsmodtager.

Modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg betragtes i disse vedtægters sammenhæng ikke som pensionsmodtagere.

§ 4 Medlemmers og pensionsmodtageres hæftelse

Medlemmerne og pensionsmodtagerne hæfter ikke for TDPs forpligtelser.

PENSIONSKASSENS INDTÆGTER OG DERES ANBRINGELSE

§ 5 Midlernes tilvejebringelse

Midlerne til TDP tilvejebringes således:

a) Ordinære bidrag for tjenestegørende medlemmer i TDC-koncernen fra Selskabet, respektive dets datterselskaber.

b) Ekstraordinære bidrag fra Selskabet, respektive dets datterselskaber til at dække underskud.

c) Renter og udbytte af formuen.

d) Eventuelle andre indtægter.

§ 6 Midlernes anbringelse

TDPs midler anbringes - efter fradrag af fornøden likvid beholdning - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt efter Finanstilsynets nærmere bestemmelse.

MEDLEMSINFORMATION

§ 7 Medlemsmøde

Senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling, jf. § 9, indkaldes medlemmerne og pensionsmodtagerne til medlemsmøde i hvert af de 3 valgområder, jf. § 17.

Dagsorden for medlemsmøderne skal mindst omfatte:

1. Orientering fra TDPs ledelse

2. Orientering fra de valgte bestyrelsesmedlemmer

3. Eventuelt

Medlemsmødet indkaldes med et varsel på mindst 14 dage.

Rimelige omkostninger til medlemsmødet afholdes af TDP, herunder udgifter til fælles transport for medlemmer og pensionsmodtagere bosiddende udenfor den kommune, hvori medlemsmødet afholdes. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor.

§ 8 Tilskud

TDP kan, efter beslutning i bestyrelsen, yde et begrænset årligt tilskud til informationsaktiviteter, der initieres af pensionistforeninger og seniorklubber, der optager TDPs medlemmer og pensionsmodtagere.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 9 Generalforsamlingen, indkaldelse, afholdelse mv.

Medlemmernes og pensionsmodtagernes ret til at træffe beslutninger i TDP udøves på generalforsamlingen og ved valg til bestyrelsen ved urafstemning, jf. § 17.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i København, Aarhus eller Odense.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel og bekendtgøres i overensstemmelse med § 29.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted inden 14 dage, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når det forlanges af en tiendedel af samtlige medlemmer og pensionsmodtagere, af TDPs aktuar, af en revisor eller af Finanstilsynet. Medlemmers og pensionsmodtageres forlangende skal angive et bestemt emne. Indkaldelsen sker med samme varsel som for ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne og pensionsmodtagerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling) eller at generalforsamlingen som supplement delvist afholdes som videokonference mellem lokaler i de to landsdele, hvor generalforsamlingen ikke afholdes, og det lokale, hvor generalforsamlingen afholdes.

Tilsvarende kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutningen skal træffes i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens § 77.

Rimelige omkostninger til fælles transport til generalforsamlingen fra landsdele, hvor generalforsamlingen ikke holdes, afholdes af TDP, hvis ikke generalforsamlingen afholdes som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling eller delvist som videokonference. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor.

§ 10 Adgang, stemme mv.

Ethvert medlem og enhver pensionsmodtager har adgang til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der, når medlemmet fra et af TDPs kontorer har fået udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort skal indgives til et af TDPs kontorer senest 3 hverdage før generalforsamlingen.

Ethvert medlem og enhver pensionsmodtager har en stemme.

Ethvert medlem og enhver pensionsmodtager har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt der skriftligt fremsættes anmodning herom over for bestyrelsen inden det pågældende års 1. februar. Et stemmeberettiget medlem eller pensionsmodtager har ret til at deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen kan højst have fuldmagt fra i alt 25 medlemmer og pensionsmodtagere. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og kan kun gives for en konkret generalforsamling.

§ 11 Dagsordenens tilgængelighed

I henhold til gældende lovgivning, dog mindst 2 uger før hver generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig for medlemmerne og pensionsmodtagerne til eftersyn.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal angive de anliggender, generalforsamlingen skal behandle. Indholdet af forslag til vedtægtsændringer skal i det væsentligste angives i indkaldelsen.

§ 12 Mindstekrav til dagsordenen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a) Bestyrelsens beretning.

b) Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

d) Eventuelle forslag fra bestyrelse, revisor, aktuar, Finanstilsynet, medlemmerne eller pensionsmodtagerne.

e) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 17.

f) Valg af revisor(er).

g) Eventuelt.

§ 13 Valg af dirigent, afstemning mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og afstemningsmåden, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til generalforsamlingen selv.

Afstemningen skal dog foregå skriftligt, hvis blot 10 % af de fremmødte medlemmer og pensionsmodtagere kræver det.

§ 14 Flertalskrav

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning eller nærværende vedtægter.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af generalforsamlingen. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet og af videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.

Beslutning om ændring af pensionsregulativet træffes af generalforsamlingen. Ændringer af pensionsregulativet kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet, de berørte forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.

Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentlig begrænser medlemmernes eller pensionsmodtagernes pensionstilsagn, skal forelægges medlemmerne og pensionsmodtagerene skriftligt til stillingtagen, og har ikke virkning for de medlemmer og pensionsmodtagere, der inden for 4 uger har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, forudsat at andet ikke er angivet i den til enhver tid gældende lovgivning.

Beslutning om ændring af Pensionskassens Udbetalingsregulativ træffes af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal på baggrund af forslag fra bestyrelsen. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet.

Beslutning om ændring af Pensionskassens Medlemsudlodningsregulativ træffes af bestyrelsen i enstemmighed. Såfremt en ændring ikke kan vedtages enstemmigt af bestyrelsen, kan generalforsamlingen med simpelt flertal på baggrund af forslag fra bestyrelsens flertal beslutte ændringer heri. De af generalforsamlingen besluttede ændringer har først gyldighed, når de tillige er godkendt af Selskabet.

§ 15 Ændring i vedtægt eller regulativ efter pålæg

Ændringer i vedtægterne eller i pensionsregulativet, som Finanstilsynet har pålagt TDP at foretage, og som ikke har opnået de fornødne stemmer, anses for gyldigt vedtagne, såfremt ikke mere end to tredjedele af de afgivne stemmer er imod ændringerne.

§ 16 Protokol

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for medlemmerne og pensionsmodtagerne på TDPs kontorer eller på TDPs hjemmeside.

§ 17 Urafstemning

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, som ikke udpeges af Selskabet, sker ved urafstemning blandt medlemmerne og pensionsmodtagerne.

Med henblik på at sikre en geografisk repræsentation i bestyrelsen opdeles urafstemningen i følgende tre valgområder:

 • Medlemmer og pensionsmodtagere fra det tidligere KTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen
 • Medlemmer og pensionsmodtagere fra det tidligere FTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen
 • Medlemmer og pensionsmodtagere fra det tidligere JTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker skriftligt, og hvert medlem og hver pensionsmodtager har en stemme. Beslutning om valg af medlemmer til bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Er der kun opstillet een kandidat som bestyrelsesmedlem og een kandidat som suppleant i et valgområde, anses de pågældende for valgt uden afstemning.

Til gennemførslen af urafstemning og optælling, herunder redigering og udsendelse af valgmateriale, nedsættes et valgudvalg bestående af den adm. direktør samt et udpeget og et valgt bestyrelsesmedlem fra den afgående bestyrelse, hvor den sidstnævnte, i det omfang det er muligt, skal være et bestyrelsesmedlem, der ikke er genstand for valg. De nærmere regler for urafstemningens gennemførelse fastsættes af valgudvalget, dog at stemmesedler for at være gyldige, skal være TDP i hænde senest 35 dage efter generalforsamlingen, og skal være udsendt til medlemmerne og pensionsmodtagerne senest 14 dage før afstemningen skal være afsluttet.

PENSIONSKASSENS LEDELSE

§ 18 Bestyrelsens sammensætning mv.

Bestyrelsen består af en formand og fem andre medlemmer, hvoraf tre vælges blandt medlemmerne og pensionsmodtagerne ved urafstemning, jf. § 17. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af Selskabet. For hvert bestyrelsesmedlem udpeges respektive vælges på samme måde en suppleant, der træder i medlemmets sted i tilfælde af forfald.

Valgperioden for medlemmerne er 4 år. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 19 Beslutningsdygtighed mv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Der kan fastsættes regler for bestyrelsens virksomhed i en forretningsorden.

§ 20 Ansættelse af direktion

Bestyrelsen ansætter til at varetage den daglige ledelse af TDP en direktion, der kan bestå af op til to direktører, og fastsætter dennes ansættelsesvilkår. Ansætter bestyrelsen to direktører, udpeges en af disse som adm. direktør/CEO.

§ 21 Ledelsens opgaver

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af TDP og skal sikre en forsvarlig organisation og administration af TDP og dens midler.

§ 22 Tegningsret og prokura mv.

TDP forpligtes ved retshandler, som på dens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af et direktionsmedlem i forening med et medlem af bestyrelsen.

Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen, og kan kun meddeles til to eller flere i forening.

REGNSKABSAFLÆGGELSE

§ 23 Regnskabsår

TDPs regnskabsår er kalenderåret.

§ 24 Årsrapport

For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens regler en årsrapport, der mindst består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en forsikringsteknisk statusopgørelse. Skulle denne status vise, at TDP ikke har dækning for sine forpligtelser, påhviler det Selskabet at yde TDP et ekstraordinært bidrag, som forholdene måtte tilsige.

Årsrapporten revideres af én eller flere revisorer, af hvilke mindst én skal være statsautoriseret revisor.

Revisor(er) vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 25 Udbetaling til selskabet

Bestyrelsen kan træffe beslutning om udbetaling af midler til Selskabet som nærmere fastsat i denne § 25.

Udbetaling kan alene ske, hvis

a) beslutning træffes af bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten; og
b) TDP efter udbetalingen som minimum har et kapitalgrundlag, der opfylder de til enhver tid gældende krav i lov om firmapensionskasser og regler fastsat af Finanstilsynet med hjemmel heri.

Bestyrelsen skal foretage de beregninger og vurderinger, der måtte være påkrævet, med henblik på at dokumentere, at de i ovennævnte pkt. b) anførte betingelser er opfyldte. TDPs ansvarshavende aktuar og TDPs generalforsamlingsvalgte revisor skal attestere beregningerne og vurderingerne, før udbetaling kan finde sted. Beslutning om udbetaling skal herudover ske i henhold til Pensionskassens Udbetalingsregulativ.

Ved udbetalinger til Selskabet i medfør af denne § 25 (men ikke udbetalinger i medfør af § 27), skal der tillige ske udlodning til TDPs medlemmer og pensionsmodtagere som nærmere fastsat i Pensionskassens Udbetalingsregulativ. Udlodning til TDPs medlemmer og pensionsmodtagere sker herudover i henhold til Pensionskassens Medlemsudlodningsregulativ.

§ 26 PENSIONSKASSENS AKTUAR

TDP skal have en ansvarshavende aktuar, der udpeges af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter aktuarens ansættelsesvilkår.

§ 27 PENSIONSKASSENS OPLØSNING

I øvrigt kan TDP kun opløses i overensstemmelse med lov om firmapensionskasser.

Sker opløsningen i form af likvidation vælger generalforsamlingen likvidatorerne, såfremt Finanstilsynet ikke har truffet anden afgørelse.

Likvidatorerne udarbejder en delingsplan for TDPs formue og forelægger den for Finanstilsynet til godkendelse.

De formueandele, der i henhold til delingsplanen tilkommer medlemmerne og pensionsmodtagerne, skal anvendes som foreskrevet i den til enhver tid gældende lovgivning. Eventuel overskydende formue efter opfyldelse af pensionstilsagn tilfalder Selskabet.

§ 28 VOLDGIFT

Enhver uenighed om fortolkningen af nærværende vedtægter og af pensionsregulativet skal – såfremt mindelig ordning ikke kan opnås – afgøres ved de ordinære domstole. Et medlem eller en pensionsmodtager i pensionskassen er dog berettiget til i stedet at kræve uenigheden afgjort ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift og efter Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration), herunder de til enhver tid gældende procedureregler.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§ 29 Offentliggørelse

Alle bekendtgørelser og meddelelser om TDP, som bestyrelsen også uden disse vedtægters udtrykkelige forskrift måtte finde anledning til at udsende, skal offentliggøres på TDPs hjemmeside og kan blive tilsendt medlemmerne og pensionsmodtagerne direkte.

§ 30 Retsgrundlag

TDPs virksomhed er omfattet af lov om firmapensionskasser.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i TDC Pensionskasse den 30. april 2019.

I.  ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§ 1

Stk. 1. Pensionskassens navn er TDC Pensionskasse (herefter ”TDP”). TDPs hjemsted er i Københavns Kommune. 

Stk. 2. TDP blev etableret med virkning fra den 1. januar 2010 ved fusion mellem KTAS Pensionskasse, Fyns Telefons Pensionskasse og Jydsk Telefons Pensionskasse med Jydsk Telefons Pensionskasse som den fortsættende pensionskasse. TDP er tilknyttet TDC A/S (CVR-nr. 14773908), som er det pensionstegnende firma. Ved “Selskabet” eller afledninger af dette ord forstås i pensionskassens vedtægter og dette regulativ TDC A/S.

Stk. 3. TDP har til formål at sikre pensionen til de i § 1, stk. 5 nævnte medlemmer og pensionsmodtagere.

Stk. 4. Pensionsbidrag mv. i relation til medlemmerne og ydelser til pensionsmodtagere i henhold til dette regulativ er omfattet af reglerne om pensionsordninger i afsnit 1 i lov om pensionsafkastbeskatning.

Stk. 5. Medlemmer og pensionsmodtagere i TDP er:

a) Samtlige ansatte tjenestemænd i Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S indtil disse selskabers fusion den 29. august 1995 med Tele Danmark A/S (nu TDC A/S) samt andre pensionsberettigede medarbejdere i henhold til pensionsregulativerne.

b) (i) Tidligere ansatte tjenestemænd i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) tidligere ansatte i selskaber, der var datterselskaber af disse selskaber og (iii) tidligere ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der modtager pension af TDP eller har ret til opsat pension.

c) Øvrige tidligere ansatte medarbejdere i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, der modtager ydelser fra TDP.

d) Personer, der modtager ægtefællepension/enkepension efter (i) en tidligere ansat tjenestemand i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) en tidligere ansat i et selskab, der tidligere var datterselskab af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S, Jydsk Telefon A/S eller (iii) en tidligere ansat i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen).

e) Ansatte i selskaber, der var datterselskaber af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S eller Jydsk Telefon A/S, som i henhold til særlig overenskomst er berettiget til ydelser fra TDP.

f) Ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der har været ansat i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S eller disses datterselskaber, og som på overflytningstidspunktet var medlem af en af de Fusionerede Pensionskasser eller TDP.

Stk. 6. Der kan ikke optages nye medlemmer eller pensionsmodtagere i pensionskassen. Personer, der erhverver ret til ægtefællepension i forbindelse med et medlems eller en pensionsmodtagers død og dermed bliver pensionsmodtager i pensionskassen, betragtes i den sammenhæng ikke som en ny pensionsmodtager.

Modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg betragtes i dette regulativs sammenhæng ikke som pensionsmodtagere.

Stk. 7. De bestemmelser i dette regulativ, der omhandler medlemmernes og pensionsmodtagernes efterlevende ægtefælle, omfatter også registrerede partnere.

Stk. 8. Selskabet, respektive dets datterselskaber, yder et ordinært bidrag, beregnet som en procentdel af den pensionsgivende løn samt et ekstraordinært bidrag til dækning af eventuelt underskud. Endvidere indbetaler Selskabet beløb til dækning af de udgifter, pensionskassen påføres, som følge af, at et medlems pensionsrettigheder ændres efter Selskabets beslutning. Medlemmerne indbetaler ikke pensionsbidrag til pensionskassen.

Stk. 9. Medlemmerne og pensionsmodtagerne hæfter ikke for pensionskassens forpligtelser. Medlemmerne og pensionsmodtagerne kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

II. PENSIONSVILKÅR

§ 2

Stk. 1. Pensionskassens medlemmer og pensionsmodtagere erhverver ret til egenpension, ægtefællepension, børnepension mv., efterindtægt og opsat pension mv. i henhold til de til enhver tid gældende regler i medfør af Lov om Tjenestemandspension med de undtagelser og ændringer, der følger af nærværende pensionsregulativ eller Pensionskassens vedtægter. Med regler i medfør af Lov om Tjenestemandspension sidestilles regler fastsat på andet retsgrundlag, i det omfang sådanne regler regulerer forhold angående tjenestemandspension omfattet af nævnte lov, således at det sikres, at medlemmer og pensionsmodtagere i Pensionskassen så vidt muligt behandles på vilkår svarende til statstjenestemænd.

Stk. 2. Ved ændringer i det i stk. 1 nævnte retsgrundlag, der ud fra en samlet vurdering af medlemmernes pensionstilsagn væsentligt begrænser dette, finder § 27, stk. 2 i Lov om Firmapensionskasser tilsvarende anvendelse med de tilpasninger, som det ændrede retsgrundlag måtte nødvendiggøre.

Stk. 3. Ved opgørelse af et medlems pensionsalder medregnes, uanset bestemmelserne i Lov om Tjenestemandspension § 4, stk. 1 og stk. 3, alene det antal år, i hvilket medlemmet efter sit fyldte 25. år har været tjenestegørende medlem af en firmapensionskasse, der er knyttet til et selskab i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen). Lov om Tjenestemandspension § 4a finder dog tilsvarende anvendelse. Som led i frivillige fratrædelsesordninger for medlemmer over 60 år, kan Selskabet tillægge tjenestegørende medlemmer op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder.

Stk. 4. I medfør af aftaler af 28. maj, 2. juni og 16. juni 1997 samt 6. januar, 8. januar og 10. januar 1998 indgået mellem Selskabet og de forhandlingsberettigede organisationer i forbindelse med de af Selskabets bestyrelse den 28. januar 1997 bebudede personalereduktioner i Selskabet i perioden 1997/98, kan der tillægges tjenestegørende medlemmer ekstraordinær forhøjet pensionsalder. Selskabet kan i overensstemmelse med protokol af 5. november 1996 mellem TDC A/S (tidligere Tele Danmark A/S) og Dansk Metal, teleafdelingerne (tidligere Telekommunikationsforbundet) i forbindelse med indgåelse af landsoverenskomst samt efterfølgende forhandling mellem TDC A/S (tidligere Tele Danmark A/S) og Lederforeningen i TDC (tidligere Tele Danmark) tillægge et nærmere specificeret antal medlemmer fra de hidtidige KTAS Erhverv A/S, KTAS Forlag A/S, Jydsk Telefon Erhverv A/S og Fyns Telefon Erhverv A/S med ret til opsat pension, indtil 5 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder.

Stk. 5. Kapitlerne 1, 5, 10 og 11 (jf. dog regulativets § 3, stk. 2) i Lov om Tjenestemandspension finder ikke anvendelse i pensionskassen.

Stk. 6. Med hensyn til reglerne i Lov om Tjenestemandspension om fratrædelsesgodtgørelse finder §§ 6 og 7 i dette regulativ anvendelse.

§ 3

Stk. 1. Pensioner, efterindtægt og opsat pension reguleres i henhold til § 3a. Tillæg ydes efter de principper, som er gældende efter Lov om Tjenestemandspension.

Stk. 2. Der foretages omberegning af pensioner og ydes tillæg, som anført i Lov om Tjenestemandspension §§ 40 - 44. Til pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang pr. 1. januar 1997 eller senere, ydes dog ikke det i § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. § 42, nævnte tillæg.

Stk. 3. Medlemmer, der pensioneres pr. 1. januar 1997 eller senere efter reglerne i dette regulativ, tillægges ved pensioneringen 2 ekstra skalatrin i forhold til det skalatrin vedkommende forud for tillæggelse af 2 ekstra skalatrin ville have fået beregnet pension efter på pensioneringstidspunktet. De nævnte 2 ekstra skalatrin indgår ved beregning af alle former for egenpension og ægtefællepension. Til medlemmer, der ved fratræden fra TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen) afgår med opsat pension ydes ikke 2 ekstra skalatrin, ligesom 2 ekstra skalatrin ikke indgår ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse, jf. § 6 og § 7 nedenfor.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder alene for medlemmer hvis pensionsret, før tillæggelsen af 2 ekstra skalatrin, ligger inden for skalatrin 9-33.

§ 3a

Stk. 1. Pensioner, efterindtægt og opsat pension til medlemmer og pensionsmodtagere reguleres årligt pr. den 1. april efter det foregående kalenderårs udvikling i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks, jf. dog stk. 2 og 3. Den procentvise ændring beregnes som årsgennemsnittet af de månedlige indeks og afrundes derefter til en reguleringsprocent med én decimal. Reguleringen sker første gang den 1. april 2019.

Stk. 2. Hvis TDC A/S som følge af konkurs eller betalingsstandsning er ude af stand til at foretage de nødvendige ekstraordinære indbetalinger til pensionskassen, som TDC A/S måtte blive pålagt at foretage vedrørende medlemmer, der måtte blive afskediget af dem utilregnelige årsager før den forudsatte pensioneringsalder, skal ydelserne for disse medlemmer dog med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2019 reguleres i medfør af stk. 3 for perioden fra den 1. april 2019 og frem til tidspunktet for utilregnelighedspensioneringen. Herefter reguleres ydelserne i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Pensioner, efterindtægt og opsat pension for medlemmer og pensionsmodtagere, der i forbindelse med generalforsamlingsbeslutning den 23. april 2018 om overgang til regulering på baggrund af forbrugerprisindekset har frasagt sig at overgå til den i stk. 1 beskrevne regulering, reguleres med samme procentregulering, som er gældende for de tilsvarende ydelser i medfør af Lov om Tjenestemandspension, jf. også § 5, stk. 2(d).

Stk. 4. Hvis Danmarks Statistik på noget tidspunkt måtte ophøre med at offentliggøre forbrugerprisindekset eller forbrugerprisindekset af anden grund måtte udgå, træffer bestyrelsen beslutning om at reguleringen sker efter en anden i Danmark almengyldig forbrugerprisstatistik, som mest tilsvarer forbrugerindekset i stk. 1, medmindre andet aftales med personaleforeningerne. Uenighed om hvilken statistik, som i Danmark er almengyldig og som mest tilsvarer den forudsatte statistik i stk. 1, afgøres ved faglig voldgift.

§ 4

Stk. 1. Ved et medlems pensionering, kan medlemmet vælge at modtage et engangsbeløb på op til 1,25 x den årlige egenpension, medlemmet er berettiget til, mod nedsættelse af medlemmets egenpension. Engangsbeløbet beregnes på grundlag af de år, for hvilke der er beregnet præmie til finansiering heraf. Nedsættelsen af egenpensionen beregnes aktuarmæssigt i overensstemmelse med det for pensionskassen gældende økonomiske og tekniske grundlag.

Stk. 2. Ved et medlems pensionering før det 60. år kan medlemmet vælge at udskyde beslutning om modtagelsen af det i stk. 1 nævnte éngangsbeløb indtil det fyldte 60. år. I tiden indtil det 60. år modtager pensionsmodtageren pension uden fradrag for engangsydelse. Fra det fyldte 60. år foretages fradrag for engangsydelse med det procentfradrag, der gælder for 60-årige.

Stk. 3. Medlemmer, der i tidsrummet fra 1. januar 1993 og indtil den 4. februar 1998 er pensioneret før det 60. år, som ikke har fået udbetalt engangsydelse, og som tidligst fylder 60 år den 4. februar 1998 kan vælge at få udbetalt éngangsydelse efter reglerne i stk. 2.

Stk. 4. Størrelsen af ægtefælle- og børnepension mv. samt efterindtægt berøres ikke af medlemmets eller pensionsmodtagerens valg af engangsbeløb.

Stk. 5. Medlemmer og pensionsmodtagere, der lider af en livstruende sygdom, kan i henhold til bekendtgørelse nr. 1031 af 24. oktober 2005 få udbetalt et engangsbeløb i henhold til § 4, stk. 1.

§ 5

Stk. 1. Den kompetence, der i henhold til Lov om Tjenestemandspension er tillagt Finansministeren, tilkommer i forhold til pensionskassens medlemmer og pensionsmodtagere Selskabet.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal Selskabet følge de af Finansministeren trufne afgørelser for så vidt angår:

a) Den pensionsgivende løn, der for hvert skalatrin lægges til grund ved beregning af pensionen, jfr. Lov om Tjenestemandspension § 5 stk. 1;
b) Fastsættelse af et maksimum for pensionens størrelse, jf. Lov om tjenestemandspension § 6, stk. 1;
c) Beregning af nedsættelse af pensionen ved et medlems fratræden efter at være fyldt 60 år, men før sit 67. år, jf. Lov om Tjenestemandspension § 6, stk. 6-7 ;
d) Procentregulering af ydelserne, jf. Lov om Tjenestemandspension § 27, for så vidt angår medlemmer og pensionsmodtagere omfattet af § 3a, stk. 3, i nærværende regulativ.

Stk. 3. Selskabet indhenter ikke udtalelse fra Lønningsrådet.

III.  OVERFØRSELSREGLER

§ 6

Hvis et medlem fratræder sin stilling og overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensionsordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed eller Lov om firmapensionskasser, har medlemmet ret til, i stedet for ret til opsat pension, at få overført sin pensionshensættelse til den ny pensionsordning ved optagelsen i ordningen, jf. herved Lov om Tjenestemandspension § 25.

§ 7

Stk. 1. Et medlem, der ikke har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til egenpension, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse.

Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af det beløb, som ville kunne overføres til en anden pensionsordning ved overgang til anden ansættelse, dersom medlemmet havde opnået netop 3 års pensionsalder.

Stk. 3. Dersom medlemmet overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensionsordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed eller Lov om firmapensionskasser, skal fratrædelsesgodtgørelsen overføres til den ny pensionsordning ved optagelse i ordningen.

IV. FORSKELLIGE BESTEMMELSER

§ 8

Afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, træffes af Pensionskassen.

§ 9

Til brug ved afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, kan Pensionskassen forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital.

§ 10

Pensionskassen fastsætter reglerne for udbetaling af ydelserne efter dette regulativ.

§ 11

Hvor der i dette pensionsregulativ er henvist til bestemte kapitler eller §§ i Lov om Tjenestemandspension, refererer henvisningen til bekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004 af Lov om Tjenestemandspension, jf. bilag 1.

V. IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 12

Dette regulativs bestemmelser har virkning fra 1. januar 1994, medmindre andet er angivet i regulativet.

§ 13

Stk. 1. Pensionsalderen for de ved 1. april 1970 reglementets ikrafttrædelse ansatte medlemmer, der har erhvervet pensionsalder efter de hidtil gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de indtil da gældende regler.

Stk. 2. Omregning efter stk. 1 foretages således:

En pensionsalder efter de hidtidige regler

under             10 år              omregnes til 25 år

fra                  10 år - 12 år   omregnes til 26 år

fra                  12 år - 14 år   omregnes til 27 år

fra                  14 år - 16 år   omregnes til 28 år

fra                  16 år - 18 år   omregnes til 29 år

fra                  18 år - 20 år   omregnes til 30 år

fra                  20 år - 22 år   omregnes til 31 år

fra                  22 år - 24 år   omregnes til 32 år

fra                  24 år - 26 år   omregnes til 33 år

fra                  26 år - 28 år   omregnes til 34 år

fra                  28 år - 31 år   omregnes til 36 år

fra                 31 år og derover omregnes til 37 år

Stk. 3. Pensionsalderen efter stk. 1-2 anvendes dog ikke som grundlag for beregning af pension, dersom medlemmet efter de øvrige bestemmelser i regulativet har opnået en pensionsalder, der er højere.

§ 14

Pensioner efter pensionsreglementerne af 1959 og tidligere pensionsreglementer til personer, hvis pensionsrettigheder beror på ansættelse, som er ophørt før 1. april 1970, behandles efter de som bilag 2 vedlagte regler af 1. april 1970 for De Samvirkende Telefonselskaber, se i øvrigt Lov nr. 81 af 12. marts 1970.

*****

APPENDIKS

Vedrørende tjenesteudygtighed gælder følgende i forhold til pensionsregulativet.

Afgørelsen af, om medlemmet er i tjeneste/arbejde tilkommer Selskabet. Ved afgørelse af, om tilskadekomsten er af en sådan karakter at den begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne – samt om den lovpligtige arbejdsskadesforsikring kommer til udbetaling – følges regler og retningslinjer i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring.

Et medlem, der afskediges på grund af utjenestedygtighed, som forårsaget af, at der under udførelsen af tjenesten er overgået medlemmet en tilskadekomst – oppebærer egenpension, med en pensionsalder på 37 år – uden at den pågældende nødvendigvis får udbetaling fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2019.

§ 1 Dette regulativ opstiller nærmere rammer for udbetalinger i medfør af vedtægternes § 25.

§ 2 Udbetaling kan alene ske, hvis pensionskassen efter udbetalingen har en minimum basiskapital på 15 pct. af den pensionsmæssige hensættelse (herefter benævnt ”Hensættelsen”), når der er taget højde for såvel udbetaling til TDC A/S samt den relaterede udlodning til medlemmerne og pensionsmodtagerne.

Pensionskassens generalforsamlingsvalgte revisor skal attestere beregningen, før udbetaling kan finde sted.

§ 3 Det samlede beløb, der hhv. (i) udbetales til TDC A/S og (ii) udloddes til pensionskassens medlemmer og pensionsmodtagere i pensionskassen (beløb omfattet af (i) og (ii) samlet benævnt ”Udbetalingsbeløbet”) i et givent år, må ikke udgøre mere end 50 pct. af pensionskassens overskydende kapital, jf. dog §§ 4 og 5.

Ved pensionskassens overskydende kapital forstås det beløb, hvormed basiskapitalen overstiger minimum basiskapitalen.

§ 4 Uanset § 3 og forudsat, at pensionskassens basiskapital mindst udgør 16 pct. af Hensættelsen, kan Udbetalingsbeløbet dog altid udgøre 1 pct. af Hensættelsen. Hvis basiskapitalen er under 16 pct. af Hensættelsen, finder den i § 3 anførte begrænsning ikke anvendelse, dog kan Udbetalingsbeløbet maksimalt udgøre det beløb, der nedbringer basiskapitalen til at udgøre 15 pct. af Hensættelsen.  

§ 5 Hvis pensionskassen før udbetaling og udlodning har en basiskapital på mere end 50 pct. af Hensættelsen, kan Udbetalingsbeløbet i det pågældende år dog udgøre en værdi svarende til 17,5 pct. af Hensættelsen tillagt en værdi svarende til den basiskapital, som overstiger 50 pct. af Hensættelsen.

Af bilag 1 fremgår illustrativ tabel, der viser hvor stort Udbetalingsbeløbet i et givent år maksimalt kan være i forhold til Hensættelsen, jf. §§ 3-5 i dette regulativ.

§ 6 Indtil det tidspunkt, hvor den akkumulerede værdi af udlodninger til medlemmerne og pensionsmodtagerne udgør 100 mio. kr., skal der ved hver udbetaling til TDC A/S til medlemmerne og pensionsmodtagerne ske udlodning af et beløb svarende til 15 pct. af Udbetalingsbeløbet, jf. dog § 8. Herefter sker udlodning i medfør af § 7.

§ 7 Ved udbetaling af yderligere overskydende kapital til TDC A/S, efter der samlet er sket udlodning til medlemmerne og pensionsmodtagerne af en værdi på 100 mio. kr. jf. § 6, skal der ske udlodning til medlemmerne og pensionsmodtagerne af en værdi svarende til 7,5 pct. af Udbetalingsbeløbet, jf. dog § 8.

§ 8 Ved udbetaling af overskydende kapital til TDC A/S, hvor pensionskassens basiskapital før udbetaling af Udbetalingsbeløbet udgør mere end 35 pct. af Hensættelsen, udloddes midler til medlemmerne og pensionsmodtagerne af en værdi svarende til 1 pct. af den del af Udbetalingsbeløbet, der nedbringer basiskapitalen til at udgøre ned til 35 pct. For så vidt angår den del af Udbetalingsbeløbet, der nedbringer basiskapitalen til at udgøre mindre end 35 pct., finder §§ 6-7 anvendelse.

Af bilag 2 fremgår illustrativt beregningseksempel.

§ 9 Beslutning om ændring af dette regulativ træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal på baggrund af forslag fra bestyrelsen. Ændringerne har først gyldighed, når de tillige er godkendt af TDC A/S, jf. i det hele vedtægternes § 14.

§ 10  Dette regulativ træder i kraft den 23. april 2018.

Bilag 1

Bilag 2


Vedtaget på den ordinære generalforsamling i TDC Pensionskasse den 23. april
2018. Senest ændret på bestyrelsens møde den 30. april 2019.

§ 1 Dette regulativ fastsætter rammerne for anvendelsen af udlodning fra pensionskassens egenkapital til medlemmerne og pensionsmodtagerne i medfør af vedtægternes § 25. 

§ 2 Anvendelsen af det udloddede beløb må kun ske på en måde, der er i overensstemmelse med pensionsbeskatningsreglerne og lov om firmapensionskasser (med tilhørende bekendtgørelser), som ændret fra tid til anden. 

§ 3 I relation til pensionsbeskatningsreglerne betyder det, at udlodningen skal ske på en måde, så der med stor sandsynlighed ikke vil ske nedsættelse af den årlige udbetalte pension.

§ 4 Det forudsættes i nedenstående regler for pensionsmodtagere, at det er overvejende sandsynligt, at der i årene fremover vil ske en så stabil udlodning, at en eventuel nedsættelse af det udloddede ikke vil være større end den forventede inflationsregulering af pensionerne. 

§ 5  Det udloddede beløb deles mellem medlemmerne og pensionsmodtagerne i forhold til de regnskabsmæssige hensættelser for de to grupper.

§ 6 Der udloddes ikke til børnepensionister.

§ 7 For medlemmerne (dvs. de ikke pensionerede) udmøntes det udloddede beløb som et livsvarigt tillæg til pensionstilsagnet. Tillæggets størrelse i forhold til det aktuelle pensionstilsagn skal være det samme for alle.

Tillægget reguleres iht. § 3a i pensionsregulativet.

§ 8 For pensionsmodtagere udbetales det udloddede beløb som en årlig pension, der udbetales i forlængelse af bestyrelsens beslutning om udbetaling og udlodning. Hvis lovgivningen ikke giver mulighed herfor i det enkelte tilfælde, anvendes det udloddede beløb til en forhøjelse af pensionstilsagnene. 

§ 9  Fordelingen mellem pensionsmodtagerne sker på en sådan måde, at det udloddede beløb til den enkelte pensionsmodtager forøger den udbetalte pension (uden fradrag for evt. udbetalt supplerende engangsydelse) vedrørende udbetalingsmåneden med samme procentsats.

§ 10 Regulativet kan ændres af pensionskassens bestyrelse i enstemmighed.

Såfremt en ændring ikke kan vedtages enstemmigt af bestyrelsen, kan generalforsamlingen med simpelt flertal på baggrund af forslag fra bestyrelsens flertal beslutte ændringer heri. De af generalforsamlingen besluttede ændringer har først gyldighed, når de tillige er godkendt af TDC A/S.

§ 11 Regulativet træder i kraft den 23. april 2018.

Nedenfor findes en række præciseringer i forhold til enkelte paragraffer i pensionsregulativet. Præciseringerne er senest bekræftet på bestyrelsesmøde den 4. marts 2021.

_______________________________________________________________________________________

Opkrævning af pensionsbidrag

§ 1, stk. 8. Selskabet, respektive dets datterselskaber, yder et ordinært bidrag1, beregnet som en procentdel af den pensionsgivende løn samt et ekstraordinært bidrag til dækning af eventuelt underskud. Endvidere indbetaler Selskabet beløb til dækning af de udgifter, pensionskassen påføres, som følge af, at et medlems pensionsrettigheder ændres efter Selskabets beslutning. Medlemmerne indbetaler ikke pensionsbidrag til pensionskassen.

Det præciseres: I skalatrinnet, der ligger til grund for beregningen af pensionsbidraget, indgår ikke de 2 ekstra skalatrin, som tillægges ved pensionering iht. pensionsregulativets § 3, stk. 3 og 4.

_______________________________________________________________________________________

Regulering af pension iht. forbrugerprisindeks

§ 3a, stk. 1. Pensioner, efterindtægt og opsat pension til medlemmer og pensionsmodtagere reguleres årligt pr. den 1. april efter det foregående kalenderårs udvikling i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks, jf. dog stk. 2 og 3. Den procentvise ændring beregnes som årsgennemsnittet af de månedlige indeks og afrundes derefter til en reguleringsprocent med én decimal. Reguleringen sker første gang den 1. april 2019.

Det præciseres: Ovennævnte betyder, at reguleringsprocenten beregnes som årsgennemsnittet af de månedlige indeks året før reguleringen, divideret med årsgennemsnittet af de månedlige indeks to år før reguleringen, fratrukket 1.

_______________________________________________________________________________________

Regulering af pension efter udbetaling af supplerende engangsydelse

§ 4, stk. 1. Ved et medlems pensionering, kan medlemmet vælge at modtage et engangsbeløb på op til 1,25 x den årlige egenpension, medlemmet er berettiget til, mod nedsættelse af medlemmets egenpension. Engangsbeløbet beregnes på grundlag af de år, for hvilke der er beregnet præmie til finansiering heraf. Nedsættelsen af egenpensionen beregnes aktuarmæssigt i overensstemmelse med det for pensionskassen gældende økonomiske og tekniske grundlag.

Det præciseres: Den pension, der reguleres i henhold til § 3a, er pensionen efter reduktionen som følge af udbetalt engangsbeløb.

_______________________________________________________________________________________

Fastsættelse af supplerende engangsydelse ved livstruende sygdom

§ 4, stk. 5. Medlemmer og pensionsmodtagere, der lider af en livstruende sygdom, kan i henhold til bekendtgørelse nr. 1031 af 24. oktober 2005 få udbetalt et engangsbeløb i henhold til § 4, stk. 1.

Det præciseres:

 1. Det er den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der anvendes, og diagnosen skal være stillet inden det fyldte 65. år.
 2. Reglerne gælder for tjenestegørende og pensionerede medlemmer samt medlemmer med ret til opsat pension, der efter 1. september 2003 får konstateret en sygdom, der i henhold til nævnte bekendtgørelse anses for livstruende.
 3. Muligheden for udbetaling gælder indtil det fyldte 65. år, hvilket vil sige, at sygdommen skal være diagnosticeret inden det fyldte 65. år.
 4. Der kan ikke udbetales en supplerende engangsydelse iht. § 4, stk. 5, hvis der på et tidligere tidspunkt er udbetalt en supplerende engangsydelse til medlemmet eller pensionsmodtageren.
 5. Fastsættelsen af den beløbsmæssige størrelse af den supplerende engangsydelse foretages individuelt for det enkelte medlem, og for de enkelte medlemsgrupper gælder følgende regler:

a. Tjenestegørende medlemmer og medlemmer med ret til opsat pension:

Grundlaget for beregningen af den supplerende engangsydelse er alderspensionen, beregnet ud fra:

 1. Den optjente pensionsanciennitet til den supplerende engangsydelse,
 2. Det opnåede skalatrin uden eventuelt tillæg af de 2 ekstra skalatrin, der tildeles iht. § 3, stk. 3 og 4. og
 3. Førtidspensionsfradragsprocenten ved det fyldte 60. år, hvis alderen på ud-betalingstidspunktet er under 60 år. Er alderen over 60 år på udbetalingstidspunktet anvendes førtidspensionsfradragsprocenten for den aktuelle alder.

b. Pensionsmodtagere:

Grundlaget for beregningen af den supplerende engangsydelse er pensionen, beregnet ud fra:

 1. Den optjente anciennitet til den supplerende engangsydelse,
 2. Det skalatrin, det ligger til grund for udbetalingen af pensionen, og
 3. Hvis pensionen udbetales som alderspension, den førtidspensionsfradrags-procent, der blev fastsat på tidspunktet for igangsætningen af udbetalingen af pensionen.

_________________________________________________________________________________________