Pension m.m. til dig

Du kan modtage følgende former for pension fra pensionskassen:

  • Alderspension fra og med det fyldte 60. år.
  • Invalidepension hvis du bliver syg og mister din erhvervsevne.
  • Af anden årsag, hvis du fx bliver afskediget på grund af overtallighed.

Hvis du selv siger op, når du er fyldt 60 år eller ældre, har du ret til at få din pension udbetalt som alderspension. Siger du op før du har nået folkepensionsalderen, vil der være en livsvarig reduktion af pensionen, et såkaldt førtidspensionsfradrag, der er afhængig af fødselsår samt alderen på det tidspunkt, hvor udbetalingen af pensionen igangsættes. Du kan læse mere om førtidspensionsfradrag her.

Hvis du afskediges på grund af sygdom, og Helbredsnævnet vurderer, at du er helbredsbetinget utjenstdygtig til din stilling, vil du være berettiget til ’ordinær sygepension’, der beregnes ud fra den optjente pensionsanciennitet.

Vurderer Helbredsnævnet, at din generelle erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder, vil du være berettiget til ’kvalificeret svagelighedspension’, der beregnes ud fra den optjente pensionsanciennitet med tillæg af den pensionsanciennitet du ville kunne optjene fra afskedigelsestidspunktet og indtil udgangen af den måned, hvori du fylder 70 år.

Hvis du afskediges på grund af utjenstdygtighed som følge af tilskadekomst i tjenesten, og denne tilskadekomst begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er du berettiget til ’tilskadekomstpension’, der beregnes ud fra maksimal pensionsanciennitet på 37 år.

Hvis du afskediges af anden årsag end alder eller sygdom, vil du være berettiget til "utilregnelighedspension", der beregnes ud fra den optjente pensionsanciennitet.

Hvis du selv siger op, inden du fylder 60 år, eller hvis du bliver afskediget på grund af disciplinære forhold, har du ret til opsat pension.

Den opsatte pension kan udbetales til dig fra det fyldte 60. år som alderspension. Der er ikke krav om, at du har forladt arbejdsmarkedet for at kunne få den udbetalt.

Hvis Helbredsnævnet vurderer, at din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, vil din opsatte pension kunne udbetales som "ordinær sygepension" fra den første i måneden efter, at pensionskassen har modtaget din ansøgning om udbetalingen af den opsatte pension.

Såfremt udbetalingen af den opsatte pension ikke er igangsat før det tidspunkt, hvor du når folkepensionsalderen, vil den blive udbetalt fra og med måneden efter, at du har nået folkepensionsalderen. I givet fald udbetales den som alderspension.

Under forudsætning af at du ikke har frasagt dig udbetalingen af en supplerende engangsydelse, vil du i forbindelse med igangsætningen af pensionsudbetalingen kunne få udbetalt en supplerende engangsydelse mod et livsvarigt fradrag i pensionen, som du modtager. Udbetalingen sker sammen med første måneds pension.

Igangsættes udbetalingen af din pension før du er fyldt 60 år, har du mulighed for at udskyde beslutningen om, hvorvidt du ønsker den supplerende engangsydelse udbetalt, indtil det tidspunkt hvor du fylder 60 år. Hvis du først får udbetalt den supplerende engangsydelse, når du fylder 60 år, vil der først ske fradrag i din pension fra det tidspunkt, hvor den supplerende engangsydelse udbetales. Udbetalingen sker sammen med pensionen for måneden efter dit fyldte 60. år.

Rammes du af en livstruende sygdom inden du fylder 65 år, og den supplerende engangsydelse ikke er udbetalt til dig på et tidligere tidspunkt, vil du kunne få en supplerende engangsydelse udbetalt mod en livsvarig nedsættelse af den pension, som du modtager eller på et senere tidspunkt vil modtage. Hvis du modtager pension, vil udbetalingen ske sammen med pensionen, der udbetales for måneden efter modtagelsen og godkendelsen af ansøgningen. Hvis du ikke modtager pension, vil udbetalingen ske til din NemKonto hurtigst muligt efter modtagelsen og godkendelsen af ansøgningen.

Fradraget i pensionen fastsættes på udbetalingstidspunktet og reguleres efter tilsvarende regler, som gælder for reguleringen af pensionen i øvrigt. Fradraget videreføres ikke til pensioner, der udbetales til din ægtefælle eller børn.