Din pensionsordning

Pensionsordningen i pensionskassen er en tjenestemandslignende tilsagnsordning, der giver mulighed for pension til dig, din ægtefælle samt børn under 21 år (18 år ved opsat pension).

Som udgangspunkt følges reglerne i Lov om tjenestemandspension.

Størrelsen af pensionerne er afhængig af den pensionsgivende løn (skalatrinnet), pensionsancienniteten (i hele år), årsagen til pensioneringen samt eventuelt udlodningstillæg.

Pensionsancienniteten kan maksimalt udgøre 37 pensionsalderår, og ved beregningen af ancienniteten tages der hensyn til beskæftigelsesgraden (tjenestetidsbrøken) ligesom tjenestefrihed uden løn ikke medregnes i ancienniteten.

Pension til dig samt din ægtefælle består dels af en livsvarig pension og dels af et tillæg, der ydes indtil nået folkepensionsalder. Pension til børn udbetales til og med udgangen af den måned hvor barnet fylder 21 år (18 år ved opsat pension).

Der sker ikke modregning i din tjenestemandspension, hvis du modtager dagpenge, efterløn, folkepension eller løn, men der vil typisk ske modregning i ydelser fra det offentlige, hvis der modtages pension fra TDC Pensionskasse.

Pensionerne udbetales månedligt forud og beskattes som A-indkomst. Ved udbetaling af supplerende engangsydelser indeholdes en afgift til staten iht. gældende lovgivning.

Pensioner, efterindtægt og opsat pension til medlemmer og pensionsmodtagere reguleres som udgangspunkt årligt pr. den 1. april efter det foregående kalenderårs udvikling i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks.

Børnepensioner samt pensioner, efterindtægt og opsat pension til medlemmer og pensionsmodtagere, der i forbindelse med generalforsamlingsbeslutning den 23. april 2018 om overgang til regulering på baggrund af forbrugerprisindekset har frasagt sig at overgå til at få pensionen reguleret på baggrund af forbrugerprisindekset, reguleres med samme procentregulering, som er gældende for de tilsvarende ydelser i medfør af Lov om Tjenestemandspension.