Proces for bestyrelsesvalg 2018

I 2018 skal generalforsamlingen vælge medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, som ikke udpeges af selskabet. 

Der skal vælges tre medlemmer og suppleanter for disse. Medlemmerne af det tidligere JTP vælger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant. Medlemmerne af det tidligere FTP vælger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant og medlemmerne af det tidligere KTP vælger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

På generalforsamlingen i 2017 offentliggør bestyrelsen under formandens beretning nedenstående procedure for valget i 2018. Derefter offentliggøres proceduren også på pensionskassens hjemmeside. Kandidaturer offentliggøres ikke.

Kandidater, der ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem eller suppleant, meddeler dette til bestyrelsen senest 31. december 2017. En kandidat kan kun opstille i ét område. En kandidat opstiller enten som bestyrelsesmedlem eller som bestyrelsessuppleant.

Er der kun opstillet én kandidat som bestyrelsesmedlem og én kandidat som suppleant i et valgområde, anses de pågældende for valgt uden urafstemning.

Såfremt mere end én kandidat stiller op til bestyrelsesmedlemsposten og/eller til suppleantposten i et valgområde, skal der afholdes urafstemning. Urafstemningen vil i så fald finde sted i januar-marts 2018. Afstemningen foregår skriftligt og hvert medlem har én stemme. Beslutning om valg træffes ved simpelt stemmeflertal.

På generalforsamlingen i april 2018 offentliggøres navnene på de personer, der er blevet valgt.

De valgte personer tiltræder bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen. Valgperioden er 4 år.

Set fra det enkelte medlems side kan valgproceduren vises på følgende måde:

Krav til en opstillet kandidat (bestyrelsesmedlem eller suppleant) og til den samlede bestyrelse

Der er umiddelbart kun få krav, der retter sig personligt til den enkelte kandidat, der ønsker at lade sig opstille. Medlemmet skal

  • være medlem af TDP, og medlemmet skal
  • opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed (Fit and Proper)

Finanstilsynet har også stillet krav til den samlede bestyrelse

  • Bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen
  • Et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal have tilstrækkelig viden og erfaring i forhold til de lovgivningsmæssige rammer og krav
  • Et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal have tilstrækkelig viden og erfaring i forhold til de finansielle markeder og de muligheder, der er for formueforvaltning og risikoafdækning
  • Et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal have tilstrækkelig viden og erfaring i forhold til pensionsprodukter og tilhørende forsikringsrisici, herunder levetids- og invaliditetsrisici
  • Et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal have tilstrækkelig viden og erfaring til at følge op på og sikre, at eventuelt outsourcede funktioner varetages på forsvarlig vis